07
مارس

آقای قشمی

نمیشود گفت داخل کار هییچ ایرادی وجود نداشت. خیلی کم بود اما نکته ای که برای ما مهم بود این است که هیچ بهانه تراشی ای نکردند و جزئیات را پذیرفتند و خیلی سریع آن را برطرف کردند. برای مشتری این از همه چیز مهم تر است